1. 05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7406 sayılı kanunda yer alan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ndaki değişiklikleri duyurmuş ve ilgili yasal değişikliklere yönelik bilgi notunu sizlerle https://www.yorulmazmedikolegal.com/tibbi-malpraktis-ek-18/ şu linkte paylaşmıştık.

Bugün ise kanun değişikliğinin ceza yargılamasındaki yansımalarına yönelik Yargıtay ve İstinaf kararlarından örnekler paylaşacağız. Kararların ortak özelliği özetle; bir özel hastanede görevli sağlık profesyoneli hakkında soruşturma izni alınması için Mesleki Sorumluluk Kurulu’na gönderilmesi gerektiği belirtilmek suretiyle bozma sebebi yapılmasıdır.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2021/6275 E- 2022/11705 K sayılı 05.10.2022 tarihli karar özeti;
“…
Sanıklar … ve … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen beraat hükümlerinin temyiz incelemesinde ise;
Katılanların enjeksiyon yaptırmak için suç tarihlerinde Özel … Çocuk Hastalıkları Merkezine geldiği, burada sanık … tarafından her iki katılana hatalı enjeksiyon yapılması sonucu katılanlarda kas ve damar hasarı oluştuğu, sanıklardan …’ın sorumlu hekim olmasına rağmen her iki enjeksiyon esnasında da sağlık merkezinde bulunmadığı, kendisine ait kaşenin diğer sanık doktor … tarafından kullanıldığı, …’ın da muayene ettiği hastalara ve yazdığı reçetelere sanık …’ın mührünü bastığı ve onun yerine imza attığı iddia olunan dava konusu somut olayda;
Hükümden sonra 27/05/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 18 hükmündeki “Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanun’un 7. maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı … Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir” şeklindeki düzenleme karşısında; özel sağlık kuruluşunda doktor olarak görev yapan sanıklar hakkında görevleri sebebiyle işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı 4483 sayılı Kanun ile 3359 sayılı Kanun’un Ek Madde 18 hükmü uyarınca soruşturma izni istenmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması, kanuna aykırı, katılanlar vekilleri ile sanık … müdafin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA 05/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi”

                                    ***************

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/3969 E, 2022/5360 K sayılı 06.09.2022 tarihli karar özeti;

“…Olay tarihinde; … Üniversitesi … Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bölümünde kısmi statüde öğretim üyesi olan sanık doktor …’un, aynı zamanda Özel …… Hastanesi’nde de yarı zamanlı görev yaptığı, sanık doktor …’un Özel …… Hastanesi’nde anestezi uzmanı, sanık …’ın Özel …… Hastanesi başhekimi, sanık doktor …’ın ise Özel… Hastanesi yoğun bakım ünitesi sorumlusu olarak görev yaptıkları; 66 yaşındaki …’e başka bir hastanede yapılan kolonoskopi sonucu bağırsakta polip (sigmoid tümör) saptanması üzerine, hastanın Genel Cerrahi profosörü olan sanık doktor …’a muayene olduğu, laparoskopik yöntemle ameliyat yapılmasına ve ameliyatın Özel …… Hastanesinde yapılmasına karar verildiği, hastanın anamnezinde KOAH, Hepatit-C, yüksek tansiyon, gastrit ve obezite hastası olduğu, 2005 yılında kardiak bypass, 2006 yılında da stent uygulaması yapıldığının anlaşıldığı, ameliyat öncesi kardiyoloji ve göğüs hastalıkları konsültasyonları istendiği, genel anestezi olabileceği onamlarının alınması üzerine 11/11/2008 tarihinde… Hastanesinde sanık doktor … tarafından laparoskopik sol kolon rezeksiyonu ameliyatının yapıldığı, ameliyatın 4. günü solunum sıkıntısı olana hastanın yoğun bakım ünitesine alındığı, sepsis gelişen hastaya 14/11/2008’de … başlandığı, 15/11/2008’de …’den ayrılamayıp taşipnesi artan hasta entübe edildiği, 16/11/2008 de tekrar hipotansiyon gelişen hastaya noradrenalininfüzyonu başlandığı, ciddi ARDS (erişkinin sıkıntılı solunum sendromu) ve sebsis (kan zehirlenmesi), pnömoni geliştiği, sol diafram altında loküle hava görülmesi üzerine 24/11/2008 de BT eşliğinde dren takıldığı, drenden enfektehematom görünümde bir mayi boşaltıldığı ve dren hava atmaya başladığı weaning yapılmayan hastaya 28/11/2008 de Cerrahi trakeostomi açıldığı, oksijenizasyonu düzeltmek amacıyla iki kere prone pozisyon denendiği, vazopressör ihtiyacı devam eden havayolu basınçları artan ve oksijennizasyonu giderek kötüleşen hasta 01/12/2008 tarihinde hasta yakınlarının isteği ile ileri tetkik ve tedavi amacıyla … Üniversitesi Tıp Fakültesine koma halinde sevk edildiği, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitesine alındığı, göğüs cerrahisi tarafından ameliyata alındığı, ameliyat öncesi toraks dreninin diafragmayıpenetre ederek batın boşluğuna ilerlediği ve intraparankimal abse oluştuğu, diafragma tamiri yapıldığı, dren yerleşip preropsatürasyonların düşük seyrettiği, 03/12/2008’de septik şok tablosunda olduğu, çoklu organ yetmezliği nedeni ile 13/12/2008 tarihinde öldüğü olayda;

27 Mayıs 2022 tarih, 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesi ile 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 18- Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel … kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer … meslek mensuplarının … mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, … Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel … kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer … meslek mensupları bakımından il … müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7. maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı … Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.” amir hükmü gereği,

… Üniversitesi … Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi sanık … hakkındaki soruşturmanın 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesinde düzenlenen “ ceza soruşturması usulü” ne göre; özel … kuruluşunda görev yapan diğer sanıklar hakkında ise Mesleki Sorumluluk Kurulundan; soruşturma izni istenmesi ve hukuki durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla sanıklar hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebepten dolayı sair yönler incelenmeksizin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 06.09.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”

***********

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2022/1005 E.  2022/6290 K sayılı 06.10.2022 tarihli karar özeti;

“… Olay günü katılanın sol kolda ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle, … Hastanesine başvurduğu, pratisyen olarak başka bir hastanede doktor olarak görev yapan sanık … tarafından muayene edildiği ancak sanık …’ın fiilen hastanede görevli olmadığı ifadesinde de belirttiği şekilde, görevli doktor …. adına işlemler yaptığı ve belgelerin … tarafından imzalandığı, muayene sonrasında sanığın … Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine katılan hastayı sevk ettiği ancak herhangi bir ambulans ve … görevlisi kontrolü olmadan katılanın hastaneden kendi imkanları ile gitmesine izin verdiği, katılanın tanık olarak dinlenen eşi ile birlikte dolmuşa bindiği ve kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek fenalaşması üzerine, dolmuşla acil bir şekilde … Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü o sırada dosyada mevcut müdahale ve epikriz rapor ve evrakları kapsamında, katılanın kalbinin durduğu elektroşok ile yapılan müdahale neticesinde hayata döndürüldüğü, sonrasında uzun süre hastanede yatarak tedavi gördüğü, … Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 27/04/2015 tarihli raporunda; katılanın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığının bildirildiği, mahkemece hükme esas alınan … Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulunun 25/03/2015 tarih ve 1851 karar sayılı raporuna göre; “…Sol kolda ağrı, nefes darlığı şikayetiyle …Hastanesine başvuran hastanın davalı hekim tarafından muayene edilerek EKG çekilmesinin ve akut myokard enfarktüsü ön tanısıyla Dispril verilmesinin tıbben doğru olduğu, davalı hekim tarafından çekilen EKG temin edilemediğinden tarafımızca incelenemediği, hastanın sevk edildiğinin epikriz raporunda kayıtlı olduğu, hasta kendi imkanlarıyla (dolmuş taksi ile) başka bir hastaneye giderken yolda fenalaşması nedeniyle … Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü, acile başvuran hastada kardiyak arrest tespit edilerek VT sebebiyle 2 kez kardiyoversiyon uygulandığı, yaklaşık 2 dk’lık kardiyopulmoner resusitasyon sonrası entübe edilerek koroner yoğun bakım ünitesine alındığı, sonraki süreçte tedavilerine … Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, . Hastanesinde ve … Hastanesinde devam edildiğinin anlaşıldığı, akut myokard enfarktüsü tanısı/ön tanısı konulan hastaların koroner yoğun bakım şartları ve revaskularizasyon imkanları olan bir … kurumunda takip ve tedavi edilmesi ve … personeli eşliğinde donanımlı (defibrilatör, ambulans vs) ambulans şartlarında sevk edilmesi uluslararası ilgili tedavi kılavuzları ve tıbbın güncel tedavi prensiplerine göre gerekli iken; dava konusu olayda, davalı hekimin yukarıda işaret edilen hususlara uygun davranmadığı ve dolayısıyla kusurlu olduğuna…” oy birliği ile mütalaa olunması üzerine, mahkemece sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmakla yapılan incelemede; Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 27 Mayıs 2022 tarih, 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesi ile 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.“EK MADDE 18- Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel … kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer … meslek mensuplarının … mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, … Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel … kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer … meslek mensupları bakımından il … müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7’nci maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı … Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.” amir hükmü gereği, Özel … kuruluşunda görev yapan sanık hakkında, Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmesi ve hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebepten dolayı sair yönler incelenmeksizin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 06.10.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”

*********

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 19. Ceza Dairesi’nin 2022/2605 E, 2022/5069 K sayılı ve 27.12.2022 tarihli karar özeti;

“…İlk derece mahkemesi tarafından Özel …. Üniversitesi Hastanesinde görevli doktorlar olan sanıklar hakkında karar verilmişse de; 27 Mayıs 2022 tarih, 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesi ile 3359 sayılı Kanuna eklenen 18.maddenin “Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” şeklindeki amir hükmü gereği özel üniversite/sağlık kuruluşunda görev yapan ve doktor olan sanıkların gerçekleştirdiği tıbbi işlemler nedeniyle haklarında Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmesi ve hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğinden; usul ve yasaya aykırılık oluşturan bu durum sebebiyle istinaf başvurusunda bulunan katılanlar vekili ve Cumhuriyet Savcısının istinaf nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK’nin 280/1-f maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, Kesin olmak üzere 27/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”