27.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7406 sayılı kanunda yer alan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ndaki değişiklikleri duyurmuştuk.  https://www.instagram.com/p/CeDo6avK0VJ/?utm_source=ig_web_copy_link

Bu değişikliklere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek- 18.madde tıbbi malpraktis iddialarında soruşturma ve dava süreçlerine ilişkin düzenleme içermektedir.

Ceza Soruşturması Açısından:

 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Mesleki Sorumluluk Kurulu” kurulacak.
 • Kamu üniversitesi hastanelerinde görevli sağlık profesyonelleri yönünden 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uygulanmaya devam edecek.
 • Özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında soruşturma iznini Mesleki Sorumluluk Kurulu verecek.
 • İzin verilmesi halinde bu kişiler hakkında soruşturma; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülecek.
 • Özetle; özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık profesyonelleri hakkında da artık doğrudan ceza soruşturması başlatılamayacak, öncelikle soruşturma izni alınması gerekecek.
 • Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilir.

Soruşturma izni için ön incelemeyi kim yapacak?

 • Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır.

4483 Sayılı Kanun “Madde 7 – Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.”

Soruşturma izni verilmesi/verilmemesi kararına itiraz edilebilecek mi?

 • Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

Mesleki Sorumluluk Kurulu kimlerden oluşacak?

 • Kurul üyeleri “Sağlık Bakanı” tarafından belirlenecek.
 • Bakan yardımcısı, Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları, profesör veya doçent unvanlı biri dâhilî, diğeri cerrahi branştan iki hekim, olmak üzere yedi üyeden oluşturulacak ve Mesleki Sorumluluk Kurulunun başkanı Bakan yardımcısı olacak.
 • Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına göre, başka bir Bakan yardımcısının başkanlığında yeni kurullar oluşturabilecek.
 • Üyelerin görev süreleri 2 yıldır.

Devam eden ceza soruşturmaları ve rücu davaları açısından:

 • Kamuda çalışan sağlık profesyonelleri için; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (27.05.2022) haklarında kesinleşmiş soruşturma izni kararı olanlar yönünden mevcut soruşturma ve kovuşturmalar devam edecek, Mesleki Sorumluluk Kurulu izni aranmayacak.
 • Soruşturma izni süreci devam eden ancak henüz tamamlanmayan dosyalar için sürecin tamamlanması yönünden Mesleki Sorumluluk Kurulu’ndan izin istenecek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görevli sağlık profesyonelleri yönünden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte rücu davası devam edenler için Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvurması için idareye iki aylık süre verilecek, başvuru yapılmaması hâlinde dava usulden reddedilecek.
 • Tazminat davaları açısından:
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık profesyonellerinin eylemleri sebebiyle bakanlık aleyhine açılan tıbbi malpraktis iddialı tazminat davalarında, bakanlığın tazminat ödemesi halinde, ilgili personele rücu edip etmeyeceğine “Mesleki Sorumluluk Kurulu” karar verecek.
 • Rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, personelin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilecek.
 • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık profesyonelleri yönünden tıbbi malpraktis iddialı tazminat davaları açısından herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

15.06.2022 tarihinde yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  ile;

 1. Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun kimlerden oluşacağı ve çalışma esasları,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli dışında görevli sağlık personellerinin soruşturma usulleri,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli aleyhine açılan tazminat davaları neticesinde rücu usulü ve esasları düzenlenmiştir.

Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun Kimlerden Oluşacağı ve Çalışma Esasları

 • Kurul 7 kişiden oluşur.
 • Belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.
 • Toplantılarda gizlilik esastır.
 • Kararlar ve varsa karşı oylar, gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır.
 • Kurul toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren konular hakkında danışma görevi yapmak, görüş ve önerilerini sunmak üzere en az üç kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonu üyeleri Genel Müdürlükçe teklif edilen konunun uzmanı adaylar arasından Başkan tarafından seçilir.
 • Sağlık Bakanı gerektiğinde yeni kurullar oluşturabilir.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU’NUN GÖREVLERİ

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU’NUN SORUŞTURMA İZNİ USULÜ

 • Vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli hakkında tıbbi uygulama hatası iddiası ile kurul tarafından bizzat veya 4483 sayılı kanun çerçevesinde ön inceleme yapılacaktır.
 • Kurul, ön inceleme neticesinde ilgili personel hakkında soruşturma izni kararını, iddia edilen suçun Kurul tarafından öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme süreci dahil 60 gün içinde verecek, zorunlu hallerde bir defaya mahsus en fazla 30 gün uzatabilecektir. Kurul’un soruşturma iznine ilişkin kararının gerekçeli olması zorunludur.
 • Soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine dair Kurul kararı; Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sağlık meslek mensubuna, şikâyet edene ve müdürlüğe gönderilir.
 • Soruşturma izni verilmesi/verilmemesi kararına karşı, Kurul kararının tebliği tarihten itibaren on gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

 

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU’NUN RÜCU USULÜ

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli hakkında tıbbi uygulama hatası iddiası ile idare aleyhine açılan ve idare aleyhine sonuçlanan tazminat davalarında; ilgili sağlık personelinin, kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı, kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgili olaydaki kusur oranı gözetilerek Kurul tarafından belirlenen miktarının ödenmesi istenir.
 • Kurul, ilgili personele rücu edip etmeyeceği hususunda, ilgili sağlık personelinin görevli olduğu idare tarafından inceleme yaptırır. İdare tarafından; bu inceleme neticesinde düzenlenen rapor, varsa mesleki sorumluluk sigortası poliçesi, sigorta şirketine ihbar edildiğine dair belge, kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı, incelemenin tamamlanmasından itibaren 7 gün içinde Mesleki Sorumluluk Kurulu’na gönderilir.

Kanun ve Yönetmelik ile görüşlerimizi www.yorulmazmedikolegal.com üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Kartaltepe Mah, Bahçe Saray Sok, Nilüfer Apt. No: 5 Daire: 6 İncirli Bakırköy/İstanbul
Telefon: 05334007448    Mail: bilgi@yorulmazmedikolegal.com