Yargı Kararları

Prematüre Retinopatisine (ROP) Medikolegal Yaklaşım

Prematüre Retinopatisi (ROP) prematüre (erken doğan) ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülen bir retina hastalığıdır. Amerika’da her 1 milyon canlı doğumun yaklaşık 300’ünün en azından bir gözü ROP nedeni ile […]

Maluliyet Adli Tıp Anabilim Dalından Rapor Alınması

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2018/4285 Esas – 2020/215 Karar sayılı ve 15.01.2020 tarihli karar İlk Derece Mahkeme Kararı İlk derece mahkemesi, tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Adli Tıp Kurumu […]

Maluliyet Çalışma Gücü Kaybı Raporlar Arası Çelişki

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 19157 Karar: 2019 / 7995 sayılı ve 16.09.2019 tarihli karar Dava, trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 1-Yargılamaya hakim olan ilkelerden olan “taleple bağlılık ilkesi” […]

Trafik Kazası Nedeniyle Maluliyet Tazminatı Talebi

Kararın Konusu: Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Esas Alınarak Davacıda Var Olduğu Belirtilen Rahatsızlıkların Kaza İle İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı, Davacıda Meydana Gelen Kalıcı İş Göremezlik Durum Ve Oranının Duraksama […]

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası

Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul  8. Hukuk Dairesi 2019/3891 Esas- 2019/4177 Karar Sayılı Ve 26.12.2019 Tarihli Karar Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası Tahkim Komisyonunca Usulüne Uygun Bir Biçimde Düzenlenmiş Maluliyete İlişkin […]

Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas: 2016/ 6776 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 16.01.2020 RGT: 25.02.2020 RG NO: 31050 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi […]

Yanlış Enjeksiyon

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 1321 Karar: 2017 / 1327 Karar Tarihi: 22.12.2017 ÖZET: Davacı, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastanede yapılan yanlış enjeksiyon nedeniyle duyu ve organlarından […]

Hatalı Enjeksiyon Uygulaması

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 22821 Karar: 2013 / 28228 Karar Tarihi: 14.11.2013 (818 S. K. m. 321, 386, 394) Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda […]

Taksirle Yaralama

T.C YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 5349 Karar: 2019 / 10328 Karar Tarihi: 16.10.2019 Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: […]

Siyatik Sinir Hasarı

T.C DANIŞTAY 15.Daire Esas: 2018/ 2059 Karar: 2018 / 6744 Karar Tarihi: 09.10.2018 (2577 S. K. m. 17, 54) TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, 2577 sayılı Yasa’nın […]

Open chat