KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yorulmaz Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Yorulmaz Medikolegal”) verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir büyük hassasiyet göstermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat kapsamında kişisel verilere ilişkin dayanak hükümler ve  haklarınız bakımından sizi bilgilendirmek isteriz:

İşbu bilgilendirme; www.yorulmazmedikolegal.com adresli internet sitesi (“İnternet Sitesi”)üzerinden işlenen ve üçüncü kişiler ile paylaşılan tüm verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Tarafınızca sözlü, yazılı veya elektronik ortamda sağlanan Kişisel Verileriniz işbu Bilgilendirmenin 4. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde Yorulmaz Medikolegal tarafından sağlanan hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi, Yorulmaz Medikolegal’in yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, hizmetleri ve müşteri memnuniyetini geliştirmek adına Yorulmaz Medikolegal’in birimleri tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, internet, mobil uygulamalar, fiziksel ortam ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak; tıbbi kayıtların incelenerek medikolegal risk yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Ad, soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmama halinde pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve ibraz edilen TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopisi,

Adres, Telefon numarası, Elektronik posta adresi gibi iletişim verileri,

Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal veriler,

Sözel görüş alındığında yapılan görüşmelere ilişkin ses kaydı,

Dosya kapsamında, değerlendirilmesi amacıyla sunulan laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,

Özel Sigorta Sözleşmelerinize (Hayat Sigortası, Sağlık Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası vb) ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, adli belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz,

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

KVKK madde 5(2) uyarınca kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. Raporların ıslak imzalı hallerinin teslim edilmesi gerektiği hallerde adres, ad soyad, telefon bilgilerinin kargo şirketi ile paylaşılması gibi)

ç) Yorulmaz Medikolegal’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

d) Kişisel verilerinin  kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f)Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yorulmaz Medikolegal’in  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 Adli makamlar,

 Tıbbi görüş için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ile konsültan hekimler,

 Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

 Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

 Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal merciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin tarafınıza sunacağımız hizmetler kapsamında yukarıda sayılanlar haricinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarımı gerektirmesi halinde buna ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getirmekteyiz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hizmet alanın kişisel verileri; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Yorulmaz Medikolegal’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Yorulmaz Medikolegal’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Yorulmaz Medikolegal’e iletmeniz durumunda Yorulmaz Medikolegal talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Yorulmaz Medikolegal’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Yorulmaz Medikolegal’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak bilgi@yorulmazmedikolegal.com adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bilgi@yorulmazmedikolegal.com e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Yorulmaz Medikolegal tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Yorulmaz Medikolegal kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Mevzuatı)