COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında mıdır?

Bilindiği gibi yaşanan korona salgını nedenli Dünya Sağlık Örgütü, “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığımız da  bu durumla mücadele kapsamında birçok tedbir öngörmüştür. 
 

Sağlık Bakanlığı’nın 17.03.2020 tarihli ve E.546 sayılı yazısında; “salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması gerektiğini”  belirtilmiştir. 21.03.2020 tarihinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de öğrencilerin hekimlik görevini yürütmek üzere farklı kurumlarda görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Yine birden fazla genelge ile vakıflara ait hastaneler ile özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiş, bunun yanında kamu görevlisi olmayan sağlık personelinin gerektiğinde pandemi ile ilgili sağlık hizmetlerinde görev yapmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilebileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda kamu-özel sağlık kuruluşu ya da serbest çalışan statüsü, uzmanlık dalı ayrımı olmaksızın bütün hekimlerin COVİD-19 hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde görevlendirilme durumu ortaya çıkmıştır. 

 

 Pandemi sırasındaki bu yeni mesleki faaliyetlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olup olmadığı  sıkça sorulan sorular arasındadır.

Bu sorunun net yanıtı aşağıda açıklanacağı gibi EVET tir.
Hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin esaslar 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile düzenlenmiştir. Tebliğin Genel Şartlar Bölümünün A.1 maddesinde kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında bile olsa naklen atama, geçici görevlendirme ve sair sebeplerle anılan kuruluşlar içinde mesleğini yürütmesi halinde de faaliyetlerinin sigorta kapsamında olacağı, bu hallerde ayrıca sözleşme yapılmayacağı ve ayrıca prim tahsil edilmeyeceği ifade edilmiştir.  Ayrıca Tebliğin “Teminat Dışında Kalan Haller başlığı altında”  A.3/b maddesinde, hekimin hukuk veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyetleri ile insani görevin yerine getirilmesinden kaynaklanan faaliyetlerinin sigorta kapsamında olduğu belirlenmiştir.
 
Bu nedenle hekimlerin olası tazminat davalarında sigortaları konusunda endişe etmeleri gerekmemektedir.
Diğer taraftan yaşanan olağanüstü acil durum nedeniyle,  sağlık hizmetlerinin yeniden organizasyonu sonucu oluşabilecek ciddi hatalardan doğabilecek her türlü sorumluluğun,  çalışan hekimlerden önce, başta  Sağlık Bakanlığı olmak üzere çalışma koşullarını belirleyen hastane yönetimlerine ait olacağı açıktır.