Prof. Dr. Melek Güra Çelik, 1957 yılında Antalya’da doğdu. 1974’de Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  yüksek öğretimine başladı. 1987 yılında mezun oldu ve  aynı  fakültedeki  Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başladı. 1984’de uzman, 1995’de Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Halen Medeniyet Üniversitesi  Yoğun Bakım Kliniği sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Doktora Tezi: Antihipertansif tedavi uygulanan hastalarda anestezi uygulaması

Tez danışmanı: Prof. Dr. Kutay Akpir

GÖREVLER

Başasistan                      SSK Okmeydanı Hastanesi           1989-1991

Klinik Şef Yard             Haydarpaşa Numune Hastanesi    1991-1997

                                          Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi      1998-1999

Doçent                              1995

Klinik Şefi                      Göztepe EAH                               1999-2012

Profesör                          İst Medeniyet Üni GEAH            2012-

Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri

 Doktora tezleri

1.Epidural analjezi ile doğumun yenidoğan kangazları,apgar skorlarına etkisi, Feyza Yaycı, 1999

2.Rokuronyum ve vekuronyumun farklı priming tekniklerinin karşılaştırılması, Sibel Devrim, 1999

3.Çocuklarda epiduralmorfin ve midazolamın perioperatif etkileri, Meltem Gül, 2000

4. Perkutan trakeostomi açılasında laringeal maske ve entubasyon tübü ile hava yolu kontrolu, Serdar Yüzer, 2000

5.Yaşlı hastalarda atrakuryum, mivakuryum ve rokuronyumun farmakodinamik etkileri, Burhan Meydan, 2000

6.Ekstubasyona hemodinamik yanıtın baskılanmasında farklı ajanlar,Yeşim Ersin, 2001

 1. Desfloran ve sevofloranın derlenme özelliklerinin karşılaştırılması, Aydın Akyıldız, 2002
 2. Sezaryan operasyonlarında epidural ropivakain-fentanil ve bupivakain-fentanil kombinasyonları, Nüket Bilginer, 2002
 3. Postoperatif analjezi yöntemlerinin solunum fonksiyonlarına etkisi, Reyhan Fidan, 2002

10.Sıçanlarda intratekal magnesyum sulfatın solunum ve elektrolitlere etkisi, Osman Kiraz, 2003

 1. 11. Distal siyatik sinir bloğunda (popliteal blok) iki farklı dozda ropivakain uygylaması, Murat Karcıoğlu, 2003
 2. Major abdominal cerrahide epidural infüzyon yoluyla bupivakain-sufentanil ve bupivakain-fentanil kombinasyonu, Mustafa Süren, 2003

13.Kombine spinal epidural teknikle doğum analjezisi, Esra Sağıroğlu, 2003

 1. Alt ekstremite operasyonlarında ropivakain ve klonidin, Gönül sağıroğlu, 2003

15.Kolesistektomilerde preemptif,preventif,postoperatif analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması,Vedat Emir, 2004

 1. 16. Desfluran uygulanan açık kolesistektomi operasyonlarından sonra bulantı ve kusmanın önlenmesinde midazolam ve propofolun etkilerinin karşılaştırılması, Sündüz Güler, 2006
 2. Genel anestezi ile epidural genel anestezi kombinasyonunun stres yanıt üzerine etkileri, Hayriye Baba, 2006
 3. Alt ekstremite ortopedik cerrahi girişimlerinde epidural infüzyon yöntemi ile bupivakain ile bupivakain-sufentanil kombinasyonunun postoperatif analjezi etkinliklerinin karşılaştırılması, Tuba Can, 2006

19.Orta etkili NMB’lerin tek doz kullanımı sonrası uyanma odasında residüel paralizinin değerlendirilmesi, Dilek Ömür, 2006

20.Kritik hastada farklı insulin protokolleri ile glisemi kontrolü, Tayyibe Kaşıkçı, 2007

21.Pediatrik hastada desfluran-fentanil ve desfluran-remifentanil, Naime Turan, 2007

22.RIVA  tekniğinde lidokain, lidokain + deksmedetomidin ve lidokain + neostigminin karşılaştırılması, Ufuk Kuyrukluyıldız, 2008

 1. Kritik hastada enteral ve kombine neteral parenteral nutrisyon, Zeynep Özyol, 2008
 2. Kraniotomilerde esmolol kullanımının hemodinami ve fentanil tüketimi üzerine etkisi, Taşkın Budakçı, 2008
 3. Günübirlik çocuk cerrahisi olgularında oral midazolam ile prenedikasyon, Sinem Gülme, 2008
 4. Rokuronyumla priming uygulamasının nöromusküler blok ve entübasyon kalitesine etkisi, Betül Şen, 2008
 5. Sedation and Analgesia in the İntensive Care Unit, Filiz Çevik, Yeditepe, Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2008

28.Katarakt cerrahisinde deksmedetomidin ve midazolam ile monitörize anestezik bakım, Erkan Ağkoç, 2009

 1.  Spinal cerrahi uygulanan olgularda esmolol ve remifentanil ile sağlanan kontrollü hipotansiyonun hemodinami ve derlenme üzerine etkileri, Yekbun Doğan, 2009
 2. Kraniyotomilerde yüksek doz rokuronyum uygulamaları, Canan Öner, 2009
 3. Sevofluran ve isofluran ile sağlanan genel anestezi derinliğinin değerlendirilmesinde geleneksel yöntemler ile bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu, Sabiha Saraçoğlu, 2009
 4.  İntratekal olarak uygulanan izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperberik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması, Havva Sayhan, 2009
 5. Epidural anestezi altında jinekolojik vajinal operasyon uygulanan olgularda midazolam ve propofolun sedatif ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması, ÖzgürYalçın, 2009
 6. Kafa travmalı olgularda TCD ve ICP monitorizasyonunun dekompresif kraniotomi indikasyonu ve takibinde ilişkisi, Ramazan Sarı,2009

35.Abdominal cerrahide preoperatif parametreler ile postoperatif pulmoner komplikasyonların ilişkisi,Mustafa Özgül,2010

 1. FES cerrahisinde TIVA ve inhalasyon anestezisinin karşılaştırılması,Sibel Yaşar,2010
 2. Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler bupivakain-tenoksikam ve bupivakain-morfin uygulaması, Osman Arpaz, 2010
 3. Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelemesi, Serkan Doğru, 2010
 4. Orta kulak cerrahisinde esmolol, remifentanil ve deksmedetomidin ile kontrollu hipotansiyon, Bülent Turaç, 2010
 5. Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında postoperatif hasta konrollu analjezide morfin ve tramadol, Nuray Karabakır, 2010
 6. Spinal anestezi ile artroskopik meniskopati operasyonu olan olgularda deksmedetomidin ve midazolam ile sedasyon,Volkan Gömeçlioğlu, 2010
 1. Çocuklarda alt batın ve ürogenital cerrahilerde postop analjezi amaçlı kaudal blok uygulaması, Mert Altıparmak, 2010
 2. Lateral popliteal blok uygulamasında levobupivakain ile bupivakain uygulanmasının karşılaştırılması, Özkan Orhan, 2010
 3. Yoğunbakım ünitesinde kan ve kan ürünleri transfüzyonu, Arzu İtilli, 2010
 4.  Genel anestezi altında operasyon geçiren diyabetik hastalarda peroperatif glisemik kontrol. Nilüfer Coşkun, 2010
 5. Septum deviasyon cerrahisinde deksmedetomidine ve midazolam ile monitörize anestezik bakım, Ertan Elmas 2011
 6. Çocuk hastalarda postoperatif ajitasyon kontrolunde remifentanil ve dexmedetomidine Hatice Güllü, 2011
 7. Yoğun bakım ünitesine akut böbrek hasarı gelişiminin RIFLE skorlaması ile belirlenmesi ve prognaza etkisi Zeliha Gürlek, 2012
 8.  Esmolol infüzyonunun perioperatif miyokardial iskemi üzerine etkisi İlkay Yenicelioğlu,2012
 9. İnduksiyon ajanı olarak propofol ve ketofol, Anıl Avcı, 2013
 10.  Ventilatör ilişkili pnömonilerde CPIS skorlaması, Onur Çelik, 2013
 11. Kardiak hastada nonkardiak cerrahide esmolol kullanımının perioperatif ilaç tüketimine etkisi Gülşah Özcan, 2013
 12.  Erken dönem ARDS tedavisinde metilprednizolon kullanımı, Tuğba Bingöl, 2013
 13.  Sugammadeksin yenidoğan sıçan böbrekleri üzerine histopatolojik etkileri, Ceyhun Yılmaz, 2013
 14. Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilen hastalarda mortalite risk faktörleri, Mehmet Emin Bingölballı, 2014
 15. Spinal anestezi uygulanan sezaryan operasyonlarında serebral oksimetre kullanımı, Tuğba Dorken, 2014. Laparoskopik cerrahi anestezisinde serebral oksimetre kullanımı, Zeynep Dinç, 2014
 16. Travmatik beyin hasarında dalteparinin nöroprotektif etkinliğinin araştırılması, Hasan Çakır, 2014
 17. Travmatik beyin hasarında optik sinir kılıf çapının prognostik değeri, Burcu Avcı, 2014
 18. Rokuronyum ve Sugammadeksin ratlarda akciğer mast hücrelerine etkileri, Serdar Yeşiltaş, 2014
 19.  YBÜ’de sedoanaljezi uygulanan hastalarda Ramsey SS ve Richmond ajitasyon sedasyon skalasının BIS ile korelasyonu, Öner Erdoğan, 2016
 20. İdari görevler

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği(2002-2006)

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2002-2004)

SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlaç Komisyonu Başkanı (2007-2010)

SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağrı Komisyonu Başkanı (2007-2010)

SB Anestezi ve Reanimasyon Müfredat Komisyonu (2002)

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu Sekreter (2013- 2017 )

Medeniyet Üni. Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu (2012-2016 )

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Tabibleri Birliği

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği

Türk Ağrı Derneği

Rejyonal Anestezi Derneği

ESA (Avrupa Anestezistler Birliği )

ESPEN ( Avrupa Enteral Parenteral Nutrisyon Birliği)

ESICM ( Avrupa Yoğun Bakım Birliği)

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde (SSCI,AHCI,SCI-exp) yayınlanan makaleler:

A1.Kaynak B, Çelik F, Güner A, Güler K, Kaya M, Çelik M, Moloney Darn Repair Versus Lichtenstein Mesh Hernioplasty for Open Inguinal hernia Repair. Surg Today 2007, 37: 958-960

A2.Şerefhan A, Balak N, Çerçi A, Çoşkun K, Sarı R, Silav G, Işık N, Çelik M, ” Relationship between the development of vasospasm after aneurysmal subarachnoid Haemorrhage and the levels of dendroaspis natriuretic peptide in body fluids”, Acta Neurochir Suppl 2008, 104:371-372

A3.Işık N,  Silav G, Çelik M, Kalelioğlu M ,Chiari Malformation Type III and results of surgery:a clinical study: Pediatr Neurosurg 2009;45:19-18

A4.Doğru A, Sargın F, Çelik M, Sağıroğlu EA, Göksel MM, Sayhan H.The rate of device associated nosocomial infections in a medical surgical intensive care unit of a training and research hospital in Turkey: one year outcomes. J Infec Dis; 63; 95-98, 2010

A5. Altas M, Bayrak OF, Cerci A, Isık N, Celik M, Culha M, Sahin F, Angiotensin-converting enzyme I/D gene polymorphism in patients with familiai multiple cerebral cavernous malformations J Cli Neurosci 2010

A6.Işık N, Kakşi M, Gökben B, Işık N, Çelik M. A new entity: Chiari Zero malformation and its surgical method. Turkish Neurosurg 2011, Vol:21, No:2, 264-268

A7. Güra M. Coşkun N. Sarı R. Correlation of pulsatility index with intracranial pressure in traumatic brain injury  Turkish Neurosurg 2011, Vol:21, No:2, 210-215

A8.  Kuyrukluyıldız U, Güra M, Koltka EN.Özçekiç AN RIVA’da adjuvan ajan olarak dexmedetomidine ve neostigmin Nobel Medicus 2012 Cilt 8,Sayı 2:102-106

A9. Şen B, Güra M.Comparison of neuromuscular blockade with two different agents after a priming dose of rocuronıum: a randomised clinical trial  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):59-65

A10. Güra M, Silav G, Işık N, Noninvasive Estimation of Cerebral Perfusion Pressure with Transcranial Doppler Ultrasonography in Traumatic Brain Injury. Turkish Neurosurg  2012, Vol: 22, No: 4, 411-415

A11. Acar G Ö, Tekin M, Kaytaz A, Karaali F, Çelik M, Cam O Bilateral vocal cord paralysis secondary to the head and neck surgery  The Journal of Craniofacial Surgery & Volume 23, Number 1, January 2012

A12. Güra M,  Cerci A, Sağıroğlu E, Coşkun K. Haemodynamic augmentation in the treatment of vasospasm in aneurysmal subarachnoid haemorrhage Turkish Neurosurgery 2012, Vol: 22, No: 4, 435-440

A13. Işık N. Işık N. Cerci A. Başaran R. Gura M Kalelioğlu M. Long term results and complications of the syringopleural shunting for treatent of syringomyelia: a clinical study British journal of Neurosurgery 2012; 1-9

A14. Feyza Yaycı, Eyüp Yaycı, Sibel Devrim, Meltem İnce Gül, Melek Güra A prospective trial of epidural versus intravenous meperidine analgesia during labor: effects on perinatal and maternal outcome Health MED 2012 Volume 6 No 10 3268-74

A15. Elif Tukenmez Tigen, E. Nursen Koltka, Arzu Dogru, Zeynep Nur Orhon, Melek

Gura & Haluk Vahaboglu Impact of the initiation time of colistin treatment for Acinetobacter infectionsJournal of Infection and Chemotherapy 2013, DOI 10.1007/s10156-013-0549-1

A16. Tigen E, Koltka N, Doğru Z, Orhon Z, Güra M, Vahaboğlu V. Impact of the initiation of colistin treatment for acinetobacter infections J Infect Chemother 2013 Volume 18 No 6 DOI 10.1007/s10156-013-0549-1

A17. Orhon ZN, Devrim S, Celik M, Dogan Y, Yildirim A, Basok EK. Comparison of recovery profiles of propofol and sevoflurane anesthesia with bispectral index monitoring in percutaneous nephrolithotomy. Korean J Anesthesiol. 2013 Mar;64(3): 223-8.

A18. E. Tükenmez Tigen, A. Doğru, E. N. Koltka, C. Unlu, M. Gura  Device-associated nosocomial infection rates and distribution of antimicrobial resistance in medical-surgical intensive care unit in Turkey.  Jpn J Infect Dıs.,2014; 67, 5-8,

A19. Orhon ZN, Koltka N, devrim S, Doğru S, Çelik M. Epidural Anesthesia for pilonoidal sinus surgery: ropivacaine versus levobupivacaine. Korean J Anesthe 2015: 68(‘): 141-7

A20. Tigen ET, Koltka EN, Doğru A, Gura M, Vahaboğlu H. The Risk Factors of colistin methanesulfonate associated nephrotoxicity. İndian J Crit Care Med. 2016; 20(6): 353-6

A21. Ordu S, Orhon ZN, Çelik M. EJMO 2017; 1(4): 207-211

A randomized, prospective, double blind Clinical Trial on the Optimal Dose of Oral midazolam Premedicationin Peadiatric Day case surgery,

A22..Oner Erdoğan, M. Gura Çelik, H Koçoğlu, Y Üstün. Correlation between Ramsay Sedation Scale and Richmond Agitation sedation Scale with BIS Monitoring in the ICU. ARC Journal of Anesthesiology, 2018; 3(1): 3-8

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1.Çelik A, Öner C, Akpir K, Denkel T, Telci L, Boneval C, Çelik M : Trakeostomili Çocuklarımız. Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası (12): 3-4, 467-475, 1984.

D2.Akpir K, Çelik M, Öner C, Telci L, Kökleşmişefe S: Hipertansif Hastalarda Anestezi.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası (12): 3-4, 293-303,1984.

D3.Altan A, Çelik M, Gürpınar İ,Köprülü Ş, Bulut A, Günday I: Hipotansif Anestezide Labetalol ile Sodyum Nitroprussid’in Karşılaştırılması.Trakya Üniv. Tıp Fak.Dergisi 5.6.7:165-170,1988-1990.

D4.Çelik F, Aren A, Çelik M, Altan A: Anorektal Cerrahi Girişimlerde Anestezi Seçimi. İzmir Devlet Hast. Tıp Dergisi, XXVI, 2, 1990.

D5.Altan A, Gürpınar İ, Yaşar G, Köprülü Ş, Çelik M, Hüten A: Hepatic and Renal Function After Enflurane, Halotane, Isoflurane, Neurolept Anesthesia and Epidural Block. Marmara Medical Journal, Vol 3,no 1,21-26, Jan. 1990.

D6.Çelik M, Köprülü Ş, Kutlu F: Drip Propofol ile Tiopental Enfloran Anestezisinin Peroperatif Açlık Kan Şekeri Yönünden Kıyaslanması. Klinik Gelişim,4 :1533-1535, 1991.

D7.Çelik M, Köprülü Ş, Altan A, Kutlu F: Kronik Progresif Ensefalomyelitis Disseminata’da Anestezi. Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, 19:126-127,1991.

D8.Kutlu F, Canbaz N, Altan A, Orbey G, Çelik M: Premedikasyonda Kullanılan Midazolam ve Petidin’in Arter Kan Gazları, Oksijen Satürasyonuna Etkisi. Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası.19:215-216, 1991.

D9.Altan A, Gürpınar İ, Çelik M, Köprülü Ş, Telci L:The Use of Labetalol for Attenuation of Symphatetic Response to Endotracheal Intubation in Hypertensive Patients. Med. Bull. İstanbul, 25-99-104, 1992.

D10.Hamzaoğlu N, Çelik M: Atrakurium Besilat ile Süksinil Kolin’in Göz İçi Basıncına Etkisinin Karşılaştırılması.Şişli Etfal Hast. Tıp Bülteni,2:135,1992.

D11.Çelik M, Köprülü Ş, Altan A:Klinik Kullanımda Nöromusküler Bloker Droglarla İnhalasyon Anestetiklerinin Etkileşimi.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, 20:265-267, 1992.

D12.Şener NA, Solakoğlu C, Çelik M, Telci L: Botulismus.Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, 20:425-426, 1992.

D13.Çelik M, Köprülü Ş, Akduygu L, Servet A, Berkman Z: Oturur Pozisyonda Nöroanestezi. Göztepe Tıp Dergisi, 7:4-6, 1992.

D14.Solakoğlu C, Şenel NA, Çelik M, Türkmen F,Arıcan D:Eroin ve Rohypnol Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz Olgusu.Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, 32:193-194, 1992.

D15.Taştan E, Çelik M, Solakoğlu C, Aydın N, Şenel NA: Pipecuronium Bromide’in İsoflorane ve Halotan ile Etkileşimi. Klinik Gelişim,6:2430-2436,1993.

D16.Çelik M, Köprülü Ş, Altan A, Özer E: Regional Anestezide Sedasyon.Türk Anest. ve Reanim. Mecmuası, 21:59-62, 1993.

D17.Çelik M, Solakoğlu C: Yoğun Bakım Hastalarında Sürekli Arterio-Venöz Hemodiyaliz. Göztepe Tıp Dergisi, 8:128-130, 1993.

D18.Demircioğlu E, Çelik M, Özman S, Bombacı E, Şenel NA: Üç Olgu Dolayısıyla Verapamil Entoksikasyonu. Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, 33:227-8, 1993.

D19.Çelik M, Köprülü Ş, Altan A, Berkman Z, Servet A:Uzun Süreli Operasyonlarda Atracurium’un Aralıklı Bolus ve Devamlı İnfüzyon Şeklinde Uygulanması. Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, 33:21-25, 1993.

D20. Çelik M, Köprülü Ş, Kutlu F: Atrakurium Besylate Uygulanan Sezeryanlarda Apgar Skor Değerleri. Klinik Gelişim, 6:2500-2502, 1993.

D21.Taştan E, Çelik M, Solakoğlu C, Şenel NA, Aydın N: Pipekuronyum Bromide’nin Entübasyon Süre ve Kalitesinin Araştırılması. Göztepe Tıp Dergisi, 7:4-8, 1993.

D22.Çelik M: Cerrahın Bilmesi Gereken Postoperatif Anestezi Komplikasyonları. Okmeydanı Hast. Bülteni, 12: 63-64, 1994.

D23.Ekinci O, Çelik M, Özman S: Ondansetron’un Postoperatuar Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi.Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi,34:13-14,1994.

D24.Bombacı E, Ekinci O, Çelik M, Türkmen M, Aydın N: Ortopedi Olgularında Meperidin ile Ketrolac Tromethamine’in Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması. Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi,34:125-129,1994.

D25.Çelik M, Bombacı E, İnan N, Solakoğlu C, Ekinci O, Şenel NA: Metoclopramid’in Postoperatuar Analjezik Etkinliği. Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, 34:199, 1994.

D26.Çelik M, Taştan E, Özman S, Solakoğlu C, Şenel NA: Alfentanil ile TIVA. Göztepe Tıp Dergisi, 9:68-70, 1994.

D27.Çelik M, Erdemir H: Anestezide İlaç Etkileşimleri.Sendrom, Eylül: 65-67, 1994.

D28.Çelik M, Solakoğlu C, Bombacı E, Şenel NA, Telci L:Percutaneous Tracheostomy. Med. Bull. İstanbul, 27:1,1994.

D29.Çelik M, Demircioğlu E, Özman S, Etemoğlu M, Bombacı E, Şenel NA: Alfentanil ve Propofol ile Nöromusküler Bloker Kullanmadan Entübasyon. Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, 22:377-380, 1994.

D30.Çelik M, Bombacı E, Özman S, Taştan E, Aydın N, Şenel NA: İndüksiyonda Etomidate, Propofol, Tioıpentone ile Vekuronium’un Etkileşimi. Klinik Gelişim, 8:3542-3544,1995.

D31.Çelik M, Doğramacı G, Doğru S, Bombacı E, Şenel NA, Aydın N: Preeklampsi ve Eklampsi Olgularında Yoğun Bakım. Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, 23:48-50, 1995.

D32.Çelik M, Solakoğlu C, Taştan E, Erol E, Şenel NA: Tetanoz Olgularımız. Ulusal Travma Dergisi, 1:2, 189-191, 1995.

D33.Çelik M: Laparoskopik Cerrahide Anestezi. Klinik Gelişim, 8 (3630-3632), 1995.

D34.Çelik M: Enteral Nutrisyon. Klinik Gelişim, 9: 4156-9,1996.

D35.Ekinci O, Çelikel N, Özgültekin A,Çolakoğlu S, Çelik M, Aydın N: Laparoskopik Kolesistektomilerde Monitorizasyon ve Hemodinamik Değişikliklerin Analizi.Vakıf Gureba Hast. Tıp Dergisi, 21:275-7, 1996.

D36.Bombacı E, Çelik M, Pamuk H, Doğru S, Aydın N: Propofol ve Tiyopentonun Süksinilkolinin Myaljisine Etkisi. Türk Anest. ve Reanim. Cem. Mecmuası, 24:4156-9,1996.

D37.Bombacı E, Çelik M, Çelikel N, Aydın N: Priming Doz ile Propofol İndüksiyonu. Haydarpaşa Numune Hast. Tıp Dergisi, 36:238-41, 1996.

D38.Gürsu BT, Çevik B, Çelik M, Örskıran A, Konakçı M, Arıkan Z : Günübirlik Anestezi Uygulamalarında Sevofluran, Propofol ve Midazolam’ın Karşılaştırılması. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 39:13-20,1999

D39.Çevik B, Süslü H, Örskıran ÇA, Çelik M, Arıkan Z : Freidrich Ataksisi’nde Anestezi. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Cilt X: 1-4, 1999

D40.Çevik B, Otuzbir M, Çelik M, Çelik E, Arıkan Z : Laparoskopik Kolesistektomilerde Arteriyel Kan Gazı Değişiklikleri. End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 1999; 6:40-42

D41.Dinçer E, Bombacı E, Turan G, Çelik M, Aydın N: Erişkinlerde Propofol ile Sevofluran’ın Anestezi Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması. Anestezi Dergisi, 1999; 7 (2): 76-80

D42.Besler M, Bilginer N, Ersin Y, Sağıroğlu E, Sarar S, Çelik M: Propofol Enjeksiyon Ağrısının Giderilmesinde Farklı Ön-Ajanların Etkisinin Karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 28:404-408,2000

D43.İnce Gül LM, Bilginer N, Yaycı F, Çelik M: Spinal Anestezi ile Oluşan Bloğun Değerlendirilmesinde Pinprick Testi ile Etil Klorür Kullanımı Arasında Fark Var Mı?. Okmeydanı Tıp Dergisi, 17: 79-81,2000

D44.Çevik B, Örskıran A, Konakçı M, Çelik M, Arıkan Z: Sevofluran ve Propofol İndüksiyonları ile Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, Cilt XI: 1-2,2000

D45.Çevik B, Otuzbir M, Örskıran A, Çelik M, Arıkan Z: Multipl Skleroz (MS) ve Anestezi (Olgu Sunumu). Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 28: 107-109,2000

D46.İnce Gül ML, Çelik M: Kan ve Kan Ürünlerinin Perioperatif Kullanımı Riskleri ve Komplikasyonları. Sendrom Aralık , 23-30,2000

D47.Besler M, Akyıldız A, Devrim S, Sarar S, Bilginer N, Melek Ç: Ünilateral Spinal Anestezi: Değişik Subaraknoid Enjeksiyon Hızlarının Başarı Oranları ve Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 28: 371-375,2000

D48.İnce Gül LM, Yüzer S, Öztekin F, Türkay V, Sağıroğlu AE, Çelik M: Stevens-Johnson Sendromunda Mekanik Ventilasyon Uygulaması (Olgu Sunumu). Göztepe Tıp Dergisi 15: 61-62, 2000

D49.Besler M, Devrim S, Akyıldız A, Süren M, Yalman A, Çelik M: Endotrakeal Entübasyona Karşı Oluşan Hemodinamik Yanıt Üzerine Tramadolün Etkisi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 28: 270-273,2000

D50.İnce Gül LM, Bakan N, Sağıroğlu G, Çelik M: Travmatik Diafragma Rüptürü (Olgu Sunumu). Sendrom Kasım 2001, 24-26

D51.İnce Gül LM, Süren M, Meydan B, Yalman A, Çelik M: Sezeryanlardan Sonra Postoperatif Analjezik Gereksinimi: Ketamin ve Tiyopenton ile İndüksiyonunun Karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi 16: 224-227,2001

D52.Orhon ZN, Bilginer N, Bakan N, Fidan R, Çelik M: Karaciğer Kist Hidatiğinde Eksizyon Sırasında Gelişen Anafilaktik Reaksiyon. Göztepe Tıp Dergisi 16: 177-178,2001

D53.Devrim S, Meydan B, İbiş Ö, Yaycı F, Süren M, Yalman A, Çelik M: Süksinilkoline Bağlı Göziçi Basınç Değişiklikleri Üzerine Mivakuryum Prekürarizasyonunun Etkisi. Anestezi Dergisi 2001; 9(1): 39-42

D54.Meydan B, Çelik M, Orhon ZN, Devrim S: Yaşlı Hastalarda Atrakuryum, Mivakuryum ve Rokuronyumun Farmakodinamik Özellikleri. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 27-32

D55.Besler MP, Çelik M, Bilginer N, Kepçe T: Gerçek Hermafroditli Bir Hastada Değişen Atrakuryum Gereksinimi (Olgu Sunumu). Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30 184-186

D56.Fidan R, Sözenoğlu İR, Bakan N, Çelik M: Sezaryen Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanil, Morfin ve Alfentanilin Etkileri. Anestezi Dergisi 2002; 10(3) 188-192

D57.Yaycı F, Besler MP, Ersin Y, Akyıldız A,Demiryas S, Çelik M: Premedikasyonda Tizanidinin Rolü. Okmeydanı Tıp Dergisi 19: 31-33, 2002

D58.Besler MP, Çelik M, Sağıroğlu G, Sağıroğlu E, Kepçe T: Çocuklarda Kısa Süreli Minör Cerrahi Girişimlerde “Larengeal Maske” ve “Larengeal Tüp” Uygulaması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 376-381

D59.Devrim S, Öztekin F, Sağıroğlu E, Çelik M: Akut Şiddetli Methemoglobinemi Olguları. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 322-326

D60.Çelik M: Anestezi ve Reanimasyon Uzmanının Yasal Sorumlulukları. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002;30:100-104

D61.Fidan R, Sağıroğlu E, Özçekiç AN, Çelik M: Miyasteniya Gravis’te Sevofluran ile Vima Yöntemi (Olgu Sunumu). Göztepe Tıp Dergisi 18: 121-123, 2003

D62.Orhon ZN, Besler MP, Akyıldız A, Gül M, Öztekin F, Çelik M: Rokuronyum Bromidin Farklı İndüksiyon Ajanları ile İntubasyon Koşulları ve İntubasyonun Neden Olduğu Hemodinamik Değişikliklerin İncelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 18: 200-202,2003

D63.İnce Gül LM, Yaycı F, Sur H, Kepçe T, Çelik M: Çocuklarda Epidural Yolla Uygulanan Morfin ve Midazolamın Perioperatif Etkileri. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2003; 31: 43-48

D64 Besler MP, Sağıroğlu G, Kepçe T, Çelik M: Hiperinsülinizmli Bir Olguda Geçici İntraoperatif Hiperglisemi (Olgu Sunumu). Türk Anest Rean Der Dergisi ; 31: 313-317,2003

D65.Devrim S, Bakan N, Karcıoğlu M, Çelik M: İntrakranyal Cerrahide Farklı Dozlarda Remifentanil İnfüzyonunun Klinik Etkileri. Anestezi Dergisi ; 11 (4): 255-259 ,2003

D66.Yüzer S, Yaycı F, Besler MP, Koltka N, Çelik M: Farklı Remifentanil Dozlarının Laringeal Maske Yerleştirme Kalitesi Üzerine Etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi ; 31: 392-396,2003

D67.Orhon ZN, Bakan N, Sağıroğlu E, Gül M, Çelik M: Major Abdominal Cerrahilerde Ringer Laktat ve % 0,9 NaCl İnfüzyonlarının Akut Metabolik Etkilerinin Karşılaştırılması. Okmeydanı Tıp Dergisi / Klinik Çalışma 11-14,2004

D68.Fidan R, Orhon ZN, Bakan N, Çelik M: Magnezyum Sülfatın Rokuronyum ile Oluşturulan Nöromüsküler Blok Üzerine Etkileri: Türk Anest Rean Der Dergisi , 32: 11-15,2004

D69.Besler MP, Yalman A, Çelik M: SSK Hastalarının Anestezi Bilgisi ve Yazılı Bilgilendirmenin Önemi. Göztepe Tıp Dergisi 19: 132-136, 2004

D70.İnce Gül LM, Çelik M: Dissemine İntravasküler Koagülopati (DİK). Sendrom Ocak 2004, 74-81

D71.Bilginer N, Sözenoğlu İ, Koltka N. E, Çelik M: Sezaryen Operasyonlarında Epidural Ropivakain-Fentanyl ve Bupivakain-Fentanyl Kombinasyonları.Göztepe Tıp Dergisi 19: 196-200 , 2004

D72.Sağıroğlu AE, Sözenoğlu İ, Koltka N, Çelik M: Kombine Spinal-Epidural (KSE) Teknikle Doğum Analjezisi.  Okmeydanı Tıp Dergisi / Klinik Çalışma 16-20,2005

D73.Ersin Y, Çelik M, Besler MP, Devrim S, Kaşıkçı T: Trakeal Ekstubasyona Karşı Hemodinamik Yanıtın Baskılanmasında Esmolol ve Diltizemin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi 20: 193-196, 2005

D74.Koltka EN, Süren M, Yalman A, Çelik M: Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonuçlarımız ve Eğitimin Gerekliliği. Göztepe Tıp Dergisi 20: 101-103, 2005

D75.İnce Gül LM, Sağıroğlu AE, Çelik M: Kolşisin Zehirlenmesi: İki Olgunun Sunumu. Toksikoloji Dergisi, 3 (4): 13-21, 2005

D76.İnce G Meltem, Çelik M, Yaycı F, Kaşıkcı T, Yalman A: Pediatrik Olgularda Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Lidokain,Alfentanil,ve Yavaş Enjeksiyon Tekniğinin Karşılaştırılması.Okmeydanı Tıp Dergisi 15-18,2005

D77.İnce G.Meltem, Çelik M, Ömür D, Güler S, Kaşıkcı T: Uygun Entubasyon Koşullarının Sağlanmasında Remifentanil Rokuronyuma Alternatif Olur mu?.Okmeydanı Tıp Dergisi 30-33,2005

D78. Sağıroğlu AE, Koltka N, Öztekin F, Yeşil H, Kaşıkçı T, Çelik M: Cerrahi Hastalarında Beslenme Durumunun İki Ayrı Teknikle Belirlenmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2005; 20:129-133.

D79. Orhon ZN, Bakan N, Özçekiç AN, Emir V, Çelik M: Peroperatif uygulanan tramadol ve morfinin postoperatif erken dönemdeki etkileri. Göztepe Tıp Dergisi 2005; 20:226-28.

D80.Koltka N. Çelik M. Öztekin F.Sağıroğlu E.Ömür D. Major Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ek Beslenme Desteğinin Etkileri .Klinik Gelişim Dergisi 2006; 19:26-30.

D81.Sağıroğlu E, Yüzer S, Koltka N, Can T, Turan N, Baba H, Ömür D, Kaşıkçı T, Çelik M: Entübasyon ve Ekstübasyon Sırasında Görülebilen Solunumsal Problemler ve Preoperatif Hava Yolu Değerlendirmesi ile İlişkileri. Göztepe Tıp Dergisi 21(2):79-85,2006

D82.Gül M, Bölükbaşı FH, Sözenoğlu İ, Işık N, Çelik M,  “Spinal anestezi sonrası gelişen kronik subdural hematom olgusu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 3:177-181, 2007

D83.Koltka N.Devrim S. Gülme S. Arpaz O. Çelik M. Obstruktif Uyku Apne Sendromu,Türk Anest Rean Der Dergisi:35(6):451-4,2007

D84.Güler S. Koltka N. Gülme S. Turan N. Şen B. Çelik M. Bulantı ve kusmanın önlenmesinde Midazolam ve Propofol,Göz. Tıp Dergisi 21(2):49-52,2007

D85.Baba H. Çelik M. Yalman A. Koltka N. Aydoğan Z. Genel Anestezi ile Epidural-genel Anestezi Kombinasyonunun Stres Yanıt Üzerine Etkisi, Göz. Tıp Dergisi,21(3):87-91,2007

D86. Karcı M, Süren M, Çelik M. Distal siyatik sinir bloğunda iki farklı dozda ropivakain uygulaması Tıp Araştırmaları Dergisi 2008 6(3):146-154

D87.Koltka N, Çelik M, Yalman A, Süren M, Öztekin F: Kardiyopulmoner Resüsitasyonun Başarısına Etkisi Olan Faktörler. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008; 36(6):366-372

D88.Arpaz O, Devrim S, Yalman A, Çelik M: Porfiri Hastalığı ve Anestezi. Göztepe Tıp Dergisi 23(2):70-72,2008

D89. Çelik M. Kritik Hastalık Anemisi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 6(2):56-62, 2008

D90. Çelik M, Koltka EN,  Silav G. Servikal nörofibromatozis ve anestezi. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2009;7(3):179-82.

D91. Budakçı T, Koltka E N,Sağıroğlu E,Çelik M:Kraniotomilerde esmolol infüzyonuınun etkileri Türk Anest Rean Der Dergisi, 2010;38(1):35-44

D92.Sağıroğlu E, Ağkoç E, Doğan Y, Gömeçlioğlu V, Orhon Z, Yavaş C, Çağlar Ş, Çelik M. Yoğun Bakım Ünitesinde perkutan ve cerrahi trakeostominin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 25(2):67-70,2010

D93. Aydoğan Z, Çelik M, Sağıroğlu E, Koltka N, Şen B, Budakçı T, İtilli A, Yaşar S.

Kritik hastada enteral ve kombine enteral-parenteral nutrisyon tedavisi Göztepe Tıp Dergisi 25(1):13-19,2010

D94. Gül M. Çelik M. Öztekin F. Devrim S. Orhon Z. Yoğun bakımda kas güçsüzlüğüne iki farklı bakış Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(1):43-49

D95. Sayhan H. Sağıroğlu E. Gül M. Orhon Z. Gürlek Z. Güllü H. Çelik M. İntratekal levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe tıp Dergisi 2011; 26(2): 63-68

D96. Şen B, Doğru S, Koltka N, Güra M. The Effect of Intraoperative Paracetamol on Postoperative Pain, Nausea and Vomit in Children Who Underwent Adenotonsillectomy Göztepe Tıp Dergisi 2012 27(1): 16-21

D97. Sargın F, Sağıroğlu E, Doğru A, Güra M, Sayhan H, Tigen E. Etiology, Incıdence and Risk Factors of Ventilator Associated Pneumonia in a Training and Reasearch Hospital Intensive Care Unit Göztepe Tıp Dergisi 2012 27(3): 94-98

D98. Ünlü C., Şen B, Devrim S, Öztürk İ, Öner E, Üstün Y, Güra Çelik M. Aşırı Doz Siklopentolat Oftalmik Solusyon Uygulamasına Bağlı Pediatrik İntoksikasyon Olgusu. JAREM; 2017; 7:92-4

D99. Orhon ZN, Koltka N, Tüfekçi S, Buldağ Ç, Kısa A, Durakbaşa Ç. Çelik M.  Methylene Tetrahydrofolate Reductase Deficiency: the Hidden Risk in Paediatric Anesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim 2017; 45:277-81

 Çeviri

1.Çelik F, Çelik M: Cerrahide Karar Verme. Çeviri ‘Surgical Decision Making’, Saunders Company 1993, Avrupa Tıp Kitapçılık, 1997, İstanbul.

2.Çelik M, Besler P. M, Orhon N. Z, Yaycı F, Helvacı A, Yalman A: Çeviri ‘Mechanical Ventilation’, Mosby Year Book, Inc., Logos Tıp Yayıncılık , 1998 , İstanbul

3.Çelik M. Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar; Malnutrisyon (sy 23-33) ’Basics in Clinical Nutrition’ Galen 2000, Logos Yayıncılık 2002, İstanbul

 

 Türkçe yazılmış kitap bölümü

 1. Çelik M: Renal Transplantasyonda Pratik Yaklaşım, Kronik Böbrek Yetmezliği ve Anestezi Bölüm 2004 Ocak ,III:247-259
 2. 2. Çelik M. : Hipotansif Ajanlar; Anestezi,Yoğun Bakım,Ağrı, Medikal Nobel Basım Yayın Tic San Ltd Şti, Ankara,2009
 3. Güra Çelik M. Laparoskopik cerrahide anestezi, Teknikerler ve teknisyenler için Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2014
 4. Güra Çelik M. Beyin cerrahisinde anestezi, Teknikerler ve teknisyenler için Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2014
 5. Güra Çelik M. Editör: Teknikerler ve teknisyenler için Anesteziyoloji Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2014, 2016
 6. Güra Çelik M. Altan A. Yoğun Bakım Hemşireliği el kitabı, 2019, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara

 

Yayın Kurulu / Hakemlik Görevi

 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Medeniyet Üniversitesi  Tıp Dergisi

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi

Türkiye Klinikleri Dergisi

Nobel Medicus Dergisi

Kuzey Anadolu Klinikleri Dergisi

 

  Sertikifalar ve Kurslar

 1. Total Nutrisyon Tedavisi Kursu, KEPAN 1999
 2. Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu, KEPAN 2003
 3. Kadavra Kursu, Alt ve Üst Ekstremite: Rejyonal Anestezi Derneği 2006
 4. JCI Akreditasyon Eğitimi, Göztepe Hastanesi 2007
 5. Radyasyon Güvenliği, Göztepe hastanesi 2007
 6. Advanced Neuro ICU Management, Hamburg-Norderstedt, Germany 2008
 7. European Neurocritical Care Multimodality Monitoring Course, Sevilla 2009
 8. Monitoring in Neurointensive Care , Berlin, 2009
 9. B.Neonatal Resüsitasyon Kursu, Göztepe Hastanesi 2009
 10. B. Beyin Ölümü,İstanbul,2009
 11. Solunum Sistemi,TARD Geliştirme Kursları,,2009,İstanbul
 12. Neurosonology and cerebral hemodynamics, 2010,Madrid
 13. Muscle relaxants and reversal agents simulation course, 2010, Budapest
 14. Elevator pitch, Institute for communication 2010, İstanbul
 15. BIS and INVOS Workshop 2010, İstanbul
 16. 18th Fresenius Kabi Advanced Nutrition Course, May 2011, Bad Homburg, Germany
 17. Deneysel Hayvan Araştırmaları Kursu, Marmara Tıp Fakültesi, 2012
 18. Multiproffesional Critical Care Review , Society of Critical Care Medicine, İstanbul, 2012
 19. Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu, Kocaeli, 2012
 20. Mechanical Ventilation Workshops, MCCA, İstanbul, 2012

 

  Davetli konuşmalar:

1.Çelik M. Uyanma Odasında Erken Komplikasyonlar Paneli :  Kardiovaskuler Komplikasyonlar, TARK ,2000

2.Çelik M. Anestezi hataları ve Önlemleri Paneli : Anestezistin Yasal Sorumluluğu, TARK ,2001

3.Çelik M.Farklı Klinik Durumlarda Nutrisyon Desteği Paneli : Akciğer Hastalarında Nutrisyon, KEPAN ,2002

4.Çelik M. Günübirlik Anestezi Paneli : Yeni kas Gevşeticiler ,TARK 2002

5.Çelik M.Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu , KEPAN ,2003

6.Çelik M. Diabetik Enteral Ürünlere İhtiyaç Var mı ? KEPAN 2004

7.Çelik M. Beslenme Paneli : Erken Enteral Beslenme Amaçları ,Yoğun Bakım Kongresi , 2004

8.Çelik M. Nutrisyon Prensipleri , Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri Eğitim Toplantıları ,2003-2004

9.Çelik M. Nutrisyon  ; SB Lütfi Kırdar Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Programı ,2004

10.Çelik M. Premedikasyon ve Anestezi İlkeleri , Paşabahçe Hastanesi Eğitim Programı, 2004

11.Çelik M. Obez Hasta ve Anestezi Paneli :Perioperatif Bakım ,TARK , 2004

12.Çelik M. Sinir Kas Bloğu Yapıcı Ajanların Kullanımında Yenilikler Paneli :Ameliyat Sürelerine ve Hasta Profillerine Göre Rokuronyumun Farklı Dozlarda Kullanımı ,TARK , 2005

13.Çelik M.Anestezide Hekim Güvenliği Paneli: Hasta Hakları ve Anestezi;TARK ,2006

14.Çelik M.Araştırma Görevlisi Eğitimi ;12.Kış Sempozyumu,2006

15.Çelik M. Sedasyon, Analjezi, Paralizi ; Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu ,Yoğun Bakım Kongresi ,2006

16.Çelik M. Kronik Solunum Yetersizliği Olan Hastanın Cerrahi Öncesi Değerlendirilmesi :TARD Eğitim Geliştirme Kursu;Solunum Sistemi ,2006

17.Çelik M.Endokrin Sistem ve Anestezi Paneli:Morbid Obez Hastada Yoğun Bakım, TARK,2007

18.Çelik M. Spinal Travmalar SB Lütfü Kırdar Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği,2007

19.Çelik M. Sepsis , Genel Cerrahi Klinikleri Eğitim Programı ,Göztepe,2007

20.Çelik M. Kritik Hastada Glisemik Kontrol, SB Lütfü Kırdar Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Programı , 2008

21.Çelik M. Kritik Hasta Bakımı , Genel Cerrahi Klinikleri Eğitim Programı,Göztepe ,2008

22.Çelik M. Ağrı Yönetimi , JCI Eğitim Programı,Göztepe,2008

23.Çelik M.Postoperatif Dönem Paneli: Titreme, başağrısı, bulantı ,kusma ; 14.Anestezi Kış Sempozyumu , 2008

24.Çelik M. Anestezide Uyanıklık , TARK, 2008

 1. Çelik M. Günübirlik cerrahide nöromusküler blokerler, TARK, 2009,
 2. Çelik M. Travmatik beyin hasarı, Ümraniye Eğ. Ve Araş. Hastanesi, 2009
 3. Çelik M. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Programı Kitapçıkları 2000-2009
 4. Çelik M .Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Programı 2008-2009

29.Çelik M. Sıvı elektrolit dengesizliklerine bağlı ensefalopatiler. Yoğun Bakım Kongresi,2010,Çeşme

 1. 30. Çelik M. Kronik Solunum Yetersizliği Olan Hastanın Cerrahi Öncesi Değerlendirilmesi :TARD Eğitim Geliştirme Kursu;Solunum Sistemi ,2011

31.Çelik M. Ventilatör İlişkili Pnömoni: TARD Eğitim Geliştirme Kursu;Solunum Sistemi ,2011

 1. Güra M. Pleksus Brakialise Multidisipliner Yaklaşım, Acıbadem Üni. 2011
 1. Güra M. Pulmonary Mechanics, Mechanical Ventilation Workshops, MCCA, İstanbul, 2012
 2. Güra M. Hastaya zarar vermeden anestetik ajanları daha ekonomik kullanabilirmiyiz? 49. TARK 2012, KKTC
 3. Güra Çelik M. Hasta Güvenliği Kış Sempozyumu, 2013, Bursa
 4. Güra Çelik M. Anestezide kriz yönetiminde hiyerarşinin rolü, TARK 2013, Antalya
 5. 37. Güra Çelik M. Monitorizasyonda temel teknikler, Kış Sempozyumu, 2014, Bursa
 6. 38. Güra Çelik M Pediatrik Anestezi, Anestezi teknikerleri Sempozyumu, İstanbul, Nisan, 2014
 7. 39. Güra Çelik M Ölüme neden olan yedi acil genel cerrahi ameliyatı, İstanbul, Ekim, 2016
 8. Güra Çelik M Yoğun bakımda tartışmalı konular, Abant, Mayıs, 2017
 9. Güra Çelik M Travma hastalarında şokla mücadele, İstanbul, Mayıs, 2017
melek-güra-celik

Prof. Dr. Melek Güra Çelik