Derece Alan Üniversite Yıl
LisansSosyal HizmetlerHacettepe Üniversitesi1987
Y. LisansAdli Tıp Sosyal Bilimlerİstanbul Üniversitesi2010

Akademik ve Mesleki Deneyimler

Türkiye’de 1987 yılında faaliyete geçen ilk çocuk mahkemesi olan Ankara Çocuk Mahkemesi’ne atanan ilk sosyal hizmet uzmanı olarak 1988 yılında Ankara Çocuk Mahkemesi’nde kanunla ihtilaf halindeki çocuklar ve aileleriyle çalışmaya başladı.

Türkiye’de çocuk mahkemelerinde sosyal inceleme raporlarını ve hükümlü çocukların tahliye sonrasına yönelik gözetim ve denetim delegesi olarak ilk gözetim ve denetim raporlarını yazdı.

Ankara ve İstanbul ilinde çeşitli adliyelerde çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştıktan sonra 2007 yılında medeni hukuk alanına yönelerek aile mahkemelerine geçiş yaptı.

Aile mahkemelerinde boşanma, velayet, şahsi ilişki, evlat edinme ve aile mahkemesi alanına giren diğer işlerde sosyal hizmet uzamanı olarak çalışarak 2017 yılında devlet memuriyetinden emekli oldu.

2006-2012 yılları arasında cezaevi ve tutukevlerinde insan hakları uygulamalarının izlendiği bağımsız ve yasa ile kurulmuş olan “Cezaevi İzleme Kurulları” üyeliği (Kartal H Tipi Cezaevi, Maltepe Cezaevleri, Çocuk Tutukevleri ve Açık Cezaevi İzleme Kurulu üyeliği) yaptı.

2015- 2016-2017 Güz döneminde Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde DSÜ statüsünde öğretim görevlisi olarak Adli Sosyal Hizmet lisans dersi verdi.

2017-2018-2019 yıllarında Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Ders Ücretli Öğretim Görevlisi DSÜ statüsünde öğretim görevlisi olarak güz ve bahar dönemlerinde Adli Sosyal Hizmet, Ailelerle Sosyal Hizmet, Bireyle Çalışma ve Çocuk İstismarı ve İhmali lisans dersi verdi.

Halen T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı siciline kayıtlı resmi bilirkişidir. Eğitim çalışmalarına ve psikoterapi eğitimlerine devam etmektedir.

Eğitmen olarak yer aldığı proje ve toplantılar

2005 yılında T.C. Adalet Bakanlığı-İODA-British Embassy, British Council tarafından “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çocuk Adaleti Sisteminin Yeniden Yapılandırma” projesi.

2005 yılında başlayan 5 yıl süren Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, T.C Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ve UNİCEF tarafından yürütülen “Önce Çocuklar” ve “Türkiye’de Çocuklar İçin İyi bir Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru” ana proje ve ana projeye bağlı olarak aşağıda yer alan;

  • Türkiye’de Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Güçlendirilmesi,
  • Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbirlerine Yönelik İmkan ve İhtiyaçlarının Tespiti,
  • Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Materyalleri Geliştirilmesi,
  • Danışmanlık Tedbirleri Usul ve Esaslarının Belirlenmesi,
  • Alternatif Tedbirlerin Yaygınlaştırılması-Aile Mahkemeleri,
  • Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi,
  • Ceza Sorumluluğunun Tespiti amacıyla Yapılacak İncelemeler İçin Rehber.
  • Sosyal Çalışma Görevlilerine Yönelik Rehber Hazırlanması.

Konulu alt projelerinde uzman danışman, eğitmen, modaratör, konuşmacı ve uygulayıcı olarak çalıştı.

2007 yılında Türkiye Çocuklara Özgürlük Vakfı ve Frankfurt Belediyesi Sosyal İşler Gençlik Dairesi Başkanlığı ile yürütülen Gençlik Barınma Modellerini Destekleme Derneği projesinde uzman.

2008 yılında Türkiye Çocuklara Özgürlük Vakfı tarafından yürütülen Maltepe Çocuk Cezaevinde bulunan çocukların ailelerine yönelik aile eğitim projesinde eğitmen.

2010-2011 yıllarında T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü “Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu” eğitmen.

2012- 2013 yıllarında İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA/2012/GNC/151 “İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Desteklenmesi” projesine bağlı olarak: Çocuk Koruma Merkezleri çalışanlarına yönelik “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım Kursu” (uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim modülleri) hazırlanması ve 45 profesyonele yönelik 5’er günlük üç, yüz yüze eğitim programında eğitmen ve danışman.

2013 yılında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi (SHUDER İstanbul Şube), Friedrich Eberth Stiftung Derneği (FES), Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü iş birliğiyle tarihlerinde yapılan “Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar için İnsan Hakları Eğitimi” Projesi eğitiminde eğitmen.

2014-2015 yıllarında T.C. Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve UNICEF iş birliğinde yürütülen “Çocuklar İçin Adalet” Ankara-Eskişehir-Antalya-Afyon eğitimlerinde Projeye bağlı olarak: 1000’e yakın Hakim, Savcı ve Sosyal Çalışma Görevlisi eğitim programlarında eğitmen.

2016-2017 T.C. Adalet Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde adliyelerde çalışan yazı işleri müdürleri ve çalışan personele “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” Projesi kapsamında eğitmen.

2017-2018 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen “Adli Görüşme Odaları-AGO” eğitim programında eğitmen ve danışman.

2013-Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk eğitim programında eğitmen.

2017 -İstanbul Barosu tarafından düzenlenen “Uzlaştırmacı” eğitim programlarında eğitmen.

2015-2019-İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezleri’nde “Çocuk Hukuku”, “Çocuk Adalet Sistemi” alanlarında eğitmen.

Aldığı ve Devam Etmekte Olduğu Eğitimler

1985- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde kişisel çalışma staj eğitimi (3 ay).

1986 -Ankara Belediye Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde grupla çalışma staj eğitimi (3 ay).

1987-Ankara Gevher Nesibe Hemşirelik Okulu ve Ankara Aktepe Sağlık Ocağında toplumla çalışma staj eğitimi (3 ay).

19-21 Nisan 1993-T.C. Adalet Bakanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Çocuk Suçluluğu ve Adli Hizmetler” konulu eğitim.

1-2 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Çocuk İstismarı & İhmali Birimi “Çocuklarla Kriminolojik Amaçlı Görüşme Teknikleri” sertifika eğitimi.

13.12.2004-31.12.2004, T.C. Adalet Bakanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hizmet İçi Eğitim Kursu”.

2005 yılında Avrupa Birliği-UNICEF-Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından düzenlen 60 saatlik “Gözetim ve Denetim Görevlileri Eğitimi”.

2007 yılında Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Alan Uzmanlığı, Mesleki Gelişim ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları” eğitimi.

2010 yılında T.C Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Adliye Uzmanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi”.

2009 -Avrupa Birliği-Adalet Bakanlığı- UNICEF tarafından düzenlenen “Çocuk Adalet Sistemi Eğiticilerin Eğitimi”.

02-05 Temmuz 2012-Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen ve Sherry M.Narodick tarafından verilen “Cinsel istismar Mağduru Çocuklarla Görüşme Teknikleri & Raporlama Eğitimi”.

Mart 2012-Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Ortak Programı,“Türkiye’de Model Cezaevi    Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi İzleme Kurulları” semineri.

Kasım 2013- Avrupa Birliği, T.C Adalet Bakanlığı- UNICEF “Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitici Eğitimi”.

21-22 Ekim 2014 tarihinde Child and Family Training SAAF programı çerçevesinde Arnon Bentovim, Stephen Pizzey tarafından düzenlenen “Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi-Kanıta Dayalı Zarar Riskini Değerlendirme ve Müdahaleleri Planlama ” eğitimi.

07-09 Aralık 2015, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile Mahkemesi Uzmanları Eğitici Eğitimi”.

25-26 Nisan 2016, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Mahkemesi Uzmanları Süpervizyon Eğitimi”.

13-15 Ocak 2019 tarihinde ÇİODER ve Türk Psikologlar Derneği işbirliği ile Child and Family Training kuruluşu tarafından “Hope for Children and Families (HfCF) eğitimi.

Psikoterapi Eğitimleri:

Mayıs 1987- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Günümüzde Affektif Bozukluklar” konferansı.

2008-2012-Avrupa Aile Terapileri Birliği (EFTA) tarafından sertifikalandırılan ve IFTI (İstanbul Aile Terapileri Enstitüsü) tarafından verilen 500 saat “Aile ve Çift Terapisi” eğitimi.

13-14-15 Mart 2009- AETD Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından İstanbul ‘da düzenlenen V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (katılımcı)

Aralık 2010- Prof. Dr. Mony Elkaim (EFTA-TIC yönetim kurulu üyesi) Atölye Çalışması (İFTİ) Psikoterapi Etkinliği.

Mayıs 2012, “Prof. Dr. Rodolfo De Bernart (EFTA-TIC yönetim kurulu üyesi) Atölye Çalışması (İFTİ Psikoterapi Etkinliği).

23-24 Şubat 2013, Kyriaka Polychroni Atölye Çalışması (İFTİ Psikoterapi Etkinliği)

2018 Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi “Aile Danışmanlığı” eğitimi.

20-21 Eylül 2019-Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği tarafından düzenlenen ve “Beden Konuştuğunda” konulu, İzmir 21. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri.

2017 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan destekleyici psikoterapi eğitimi.

Konuşmacı ve katılımcı olarak katılınan

Mayıs 1987 -Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı “Günümüzde Affektif Bozukluklar” konferansı (katılımcı).

27 Kasım1991- Türk Hukukçu Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen “Cezaevlerinde Kadın ve Çocuk Sorunları” konulu panel(konuşmacı).

Haziran 1999-İstanbul’da Dünya Yerel Yönetimler Akademisi (WALD) tarafından düzenlenen “Çocuk ve Demokrasi; Küçüklere Özgü Yargılama Hukuku (konuşmacı).

Mart 2001-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “1.Ulusal Çocuk ve Hakları” Sempozyum (katılımcı).

Ağustos 2001-İstanbul’da düzenlenen “VIII. European Conference on Chıld Abuse and Neclect” Uluslararası Kongre (katılımcı).

2004- Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen Almanya Gençlik ve Spor Birliği Delegasyon toplantısı.

2004-Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen “Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Arabuluculuk Yöntemleri)” semineri.

Ocak 2004-T.C. Adalet Bakanlığı ve UNİCEF tarafından düzenlenen “Çocuk Ceza Adaleti” semineri.

Nisan 2004-Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Çocuk Ceza Hukuku, Aile İçi Şiddet” konulu seminer.

4-5 Haziran 2005- Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Barosu iş birliği ile düzenlenen “Çocuk ve Genç Adalet Sistemi Sempozyumu”.

2005-Kartal Kaymakamlığı İnsan Hakları İlçe Kurulunca düzenlenen “Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik” eğitim semineri (konuşmacı).

Mart 2007-Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından düzenlenen “Ceza İnfaz Sistemi ve Sivil Toplum Konferansı”.

Haziran 2007- İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Arama Konferansı”.

15-18 Mayıs 2008- Adli Tıp Uzmanları Derneği, Edinburg Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk tabipler Birliği ve UNICEF tarafından düzenlenen “Çocuk ve Adli Tıp” konulu 8.Adli Bilimler Kongresi.

27-29 Nisan 2009-TBMM, Emniyet Genel Müdürlüğü, UNICEF tarafından düzenlenen “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumunda “Suç Çevresindeki Çocukların Tanımlanmasında Sosyal İnceleme Raporları” Poster bildiri sunumu.

Kasım 2009 -Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Sempozyumu kapsamında “Çocuk Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet Mesleği Uygulamaları” konulu bildiri.

Mayıs 2010-Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu: “Yeniden Özgürlük Projesi” (konuşmacı)

Mart 2012-Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Ortak Programı, “Türkiye’de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi İzleme Kurulları Semineri”.

2010- Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı Çalıştayı”.

19 Mayıs 2010-Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Global Hukuk Programları (IGUL) tarafından düzenlenen “Alman ve Türk Hukukunda Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuğun Korunması” semineri (konuşmacı).

Mayıs 2010-Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu (konuşmacı).

12 Şubat 2010- Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu V. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları “Yasal Süreçler ve Çocuk” konulu çalıştay (konuşmacı).

Nisan 2010-Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve UNICEF tarafından düzenlenen “Güvenli Çevre-Güvenli Okul” temalı “2. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyum.

Eylül 2012- XIX.ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi.

05-07 Aralık 2012- T.C. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Akademisi, Avrupa Birliği ve UNİCEF iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu” (konuşmacı).

28-30 Kasım 2013-Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Sempozyumu (konuşmacı).

27-28 Haziran 2013-Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Aile İçi Çatışma Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu” (konuşmacı).

23 Nisan 2014- İstanbul Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Geçmişin Çocuklarından Geleceğin Çocuklarına Çocuk Oyunları” konulu Çocuk Sempozyumu (konuşmacı)

23-25 Ekim 2014- Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ve Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi.

20-22 Kasım 2014- Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet “konulu Sosyal Hizmet Sempozyumunda “Bilirkişilik ve Sosyal Hizmet Mesleği” başlıklı konuşma.

17-18 Kasım 2014-İsveç Büyükelçiliği, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları, YÖRET tarafından düzenlenen “Çocuk Ombusmanlığı Sempozyumu”.

26-28 Kasım 2015-Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı “İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek” temalı sempozyumda, “Sosyal Hizmet Mesleği Bilirkişilik ve Raporlama Teknikleri” konulu atölye grubu.

17 Mart 2015-Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Onuru ve Değerinin Korunması” paneli (konuşmacı).

26-27 Ağustos 2015- T.C. Adalet Bakanlığı, Mağdur İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Adli Destek sisteminin Değerlendirilmesi” konulu çalıştay.

08-10 Aralık 2015- Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10.Yıl Uluslararası Sempozyumu “Denetimli Serbestlik Sisteminde Mağdurun konumu” konulu (A. Erbay ve O. Güldiker ile birlikte bildiri)

08 Mart 2016-İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklı seminer (konuşmacı).

04 Aralık 2017- Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet” etkinliği (konuşmacı)

08 Mart 2017-Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kadın Sorunları” konulu panel (konuşmacı)

21 Kasım 2017-Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, “İstismarın Görünmeyen Yüzü Formu” (konuşmacı)

26 Kasım 2017-Türkiye Çocuk ve genç Psikiyatrisi Derneği ve Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı” konulu çalıştay.

08-09 Kasım 2019 Frıedrıch Ebert Stıftung Vakfı tarafından düzenlenen Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek VII Sosyal Hizmet Sunumunda Aile, Piyasa, Devlet” konulu sempozyum.

Yayınlar:

Südütemiz, O. (2009). İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine Sunulan Sosyal İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

T.C. Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve UNICEF iş birliğinde yürütülen “Çocuklar İçin Adalet” projesi kapsamında, hakim-savcı adaylarına ve mesleğe yeni başlayan sosyal çalışma görevlilerine yönelik eğitim programı ve el kitabı (2005).

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Ziyalar, N., Cicerali L. K., Südütemiz, O. (2012) “ Content Analysis of Social Investigation Reports Submitted to Juvenile Courts: A Turkish Sample”. IBB International Academic Social Sciences Journal, Vol:3, Issue: 8, 1-13, 2012.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

2007-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 4.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı (Düzenleme Komitesi Üyeliği)

2000 İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen “Onlara, büyümeden yardım edin” 1.İstanbul Çocuk Kurultayı (Alt komisyon düzenleyicisi)

1992 Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği üyeliği (devam ediyor)

1999 İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, “Çocuk İstismarı ve İhmali Birimi” Danışma Kurulu üyeliği.

2003-2004 yılı arasında 1 yıl süren T.C. Adalet Bakanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğünde “Çocuk Ceza Adaleti Sistemi” mevzuatta gerekli değişiklikleri, gelişmeleri yapmak ve ayrı bir çocuk ceza hukuku oluşturmak üzere 26.06.2003 tarihli Bakan Olur’u ile kurulan “Çocuk Hukukuna İlişkin Hizmetlerin Verimli ve Etkili Sunulması ve Çocuk Mevzuatı oluşturmak” üzere kurulan komisyon üyeliği.

2005-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği üyeliği (devam ediyor)

2015Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi “Danışma Kurulu Üyeliği”

2019 Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) üyeliği (devam ediyor).

Oben Südütemiz

Sosyal Hizmet Uzmanı