Maluliyet olgularında, yaralanma ile mağdurda oluşan zarar arasında nedensellik bağının kurulması temel prensiptir.

Bu yüzden, Sigorta Tahkim Komisyonu ve Mahkemeler, içerisinde Adli Tıp Uzmanı bulunmayan kurullar tarafından düzenlenen maluliyet raporlarını kabul etmemektedir.

Ayrıca oran belirlenmesi için kullanılan yönetmelikler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Uzmanlarca somut olaya uygun yönetmeliğin kullanılmaması sıkça yüksek yargı tarafından bozma sebebi sayılmaktadır.

Yukarıda değindiğimiz hususlara ilişkin örnek yargı kararlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Örnek olarak sunulan olguda, maluliyet oranının belirlendiği yönetmelikte kişinin yaşı ve mesleği de hesaba katılmakta olup, kişinin mesleğinin maluliyet oranını düz bir işçiye oranla neredeyse iki katına çıkardığı görülmektedir.

Yorulmaz MedikoLegal’in Maluliyet raporlarına yönelik yaklaşımına BURADAN ulaşabilirsininiz.

Yorulmaz Medikolegal Logo

RAPOR

RAPOR TARİH ve SAYI    : 06.0…..

RAPORU İSTEYEN            : Av. …… …….

RAPORU HAZIRLAYAN   : Prof. Dr. A. …

RAPORUN KONUSU       : … Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından; dosya içerisinde kişi adına düzenlenmiş diğer çelişkili maluliyet raporlarının da değerlendirilmesi  suretiyle. ..2009 tarihli kazaya bağlı …’da gelişen maluliyet oranının belirlenmesi talebiyle dosya Anabilim Dalımıza tevdii edilmiştir.

İNCELENEN BELGELER

…….

B-DEĞERLENDİRME

1977 doğumlu …’nın 2009 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı olarak sol femur boynunda kırık, bağırsak yaralanması, el parmaklarında kırıklar gelişmiş ve femur kırığı için operasyon yapılmıştır.

Kişinin özgeçmişinde, vertebra kırığı, amiloidozis, nefrotik sendrom ve osteomyelit hastalıkları bulunmaktadır.

2011 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporunda nefrotik sendrom (%60) ve sol kalçada kırık sekeli (bir bastona bağımlı) (%18) olduğu belirtilerek toplamda %67 oranında özürlülük belirlenmiştir.

Davacı vekili tarafından medikal danışmanlık şirketinden alınan bir mütalaada, nefrotik sendromun trafik kazası ile nedensellik bağının bulunmadığı belirtilmiş, kazaya bağlı oranın %18 olması gerektiği bildirilmiştir.

2012 tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporunda nefrotik sendrom (%60) ve yürüme bozukluğu (%24) olduğu belirtilerek toplamda %70 oranında özürlülük belirlenmiştir.

Aynı medikal danışmanlık şirketi tarafından yazılan ikinci mütalaada kazaya bağlı oranın %24 olduğu belirtilmiştir.

2013 yılında açılan dava sonrasında mahkeme dosyayı Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na göndermiş, burada yazılan raporda kişide gelişmiş olan sol femur boyun kırığının fonksiyonel araz bırakmadan iyileştiği, sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı belirtilmiştir.

İtiraz üzerine, oranlar arasındaki çelişkinin giderilmesi açısından dosya tekrar ATK’ya gönderilmiş olup, ATK raporunda değişikliğe gitmemiştir.

Dosya son olarak, Yorulmaz MedikoLegal danışmanlarının çalıştığı Tıp Fakültesine gönderilerek rapor düzenlenmesi ve oranlar arasındaki çelişkinin giderilmesi istenmiştir.

Yapılan değerlendirmede, %18 ve %24 olarak daha önceden belirtilen oranların, farklı bir yönetmelik ekindeki cetveller kullanılarak düzenlendiği, kazanın tarihi itibariyle yürürlükte olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğu anlaşılmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde olgunun muayenesi yapılmış olup, kazaya bağlı olarak sol kalça eklem hareketlerinin kısıtlandığı tespit edilmiştir.

Dosya içeriğindeki mevcut adli-tıbbi belgelerden …’nın 2009 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeni ile tespit edilen bulgulara dayanılarak olay tarihinde “Sağlık memuru”  olduğunu beyan ettiği, nüfus kağıdına göre 1977 doğumlu olduğu dikkate alındığında;

11 Ekim 2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”nden faydalanılarak yapılan hesaplamada Meslekte Kazanma Gücündeki Azalma Oranı;

A Cetveli XII. Liste: Pelvis ve Alt Ekstremite Arızaları

Arıza Sıra No: 6

Arıza Çeşidi: Kokso-femoral ekleminin normal hareketlerinin %50’sini kaybettirecek şekilde sertliği

Arıza Ağırlık Ölçüsü: 25

Meslek Grup No: 23 (Sağlık memurları)

Sürekli İş Göremezlik Simgesi: F

Meslekte Kazanma Gücündeki Azalma Oranı: %40 (takdiren ½’si alınmıştır: %20)

Olay tarihindeki yaşına göre meslekte kazanma gücündeki azalma oranı %18,2 olarak hesaplanmıştır.

C-SONUÇ

… oğlu 1977 doğumlu …’nın 2009 tarihinde maruz kaldığı trafik kazası sebebiyle meydana gelen kalça eklem hareketlerinde kısıtlılık şeklindeki arızası 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirildiğinde;

  • Sekonder amiloidozis ve nefrotik sendrom olarak tarif edilen durumlar ile 2009 tarihli trafik kazası arasında nedensellik bağının bulunmadığı,
  • Kişinin …2009 tarihli kazaya bağlı olarak %18,2 (yüzde on sekiz virgül iki) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı,
  • İyileşme (geçici iş göremezlik) süresinin kaza tarihinden itibaren 9 aya kadar uzayabileceği,
  • Devlet Hastaneleri’nin Engelli Sağlık Kurullarında düzenlenen raporlar özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ekindeki farklı bir cetvele göre düzenlendiğinden, oranlar arasında farklılıklar olabileceği ancak bunların bir çelişki olmadığı,
  • Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor içeriği incelendiğinde, sol kalçanın tüm hareketlerinin muayene edilmediği, fakültemizin Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde yapılan muayenede ise, ATK raporunda yer almayan kısıtlılıklar tespit edildiği, bu nedenle tarafımızca %18,2’lik maluliyet oranı belirlendiği kanaatini bildirir rapordur.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr…

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 

Prof. Dr. …

Adli Tıp ve Adli Bilimler Uzmanı