TUTANAK ÖRNEĞİ

 

……/……/……. tarihli ……………………………… servis nöbetim sırasında Covid 19 şüphesi olan hastalara müdahale etme gerekliliği ortaya çıkmış ancak hastalara müdahale sırasında ihtiyacımız olan koruyucu ekipman ilgili birimce sağlanamamıştır.

ANAYASA’nın 17. Maddesi: “ HERKES, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ  23/1 Maddesi: “Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun  İşverenin Genel Yükümlülüğü başlıklı 4. Maddesi;

“MADDE 4- (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN SAĞLANMASI, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Çalışmaktan Kaçınma Hakkını düzenleyen 13. maddesi:

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı HAKLARI KISITLANAMAZ.”

Türkiye’ nin tarafı bulunduğu İLO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME’nin 19. Maddesi;

Madde 19Aşağıda belirtilen hususların sağlanması için işletme düzeyinde düzenlemeler olacaktır.

f)Bir İşçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir TEHLİKE oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.”

Ayrıca Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 15. Maddesi;

“ Madde 15-Hastaya bakmak üzere bir aile nezdine veya herhangi bir müesseseye çağrılan tabip, korunmayı da sağlamaya çalışır. Tabip, hastalara ve onlarla birlikte yaşayanlara, kendilerine ve muhitlerine karşı mesuliyetlerini bildirir.

Tabip icabında, tedaviye devamı reddetmek pahasına da olsa, hijyen ve korunma kaidelerine riayeti temin için gayret sarfeder.”

Yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen TC. Anayasası, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kanun maddelerinde (emredici şekilde) düzenlendiği gibi hayati tehlike içeren şartlar altında kimse çalışmak zorunda bırakılamaz. Gerekli koruyucu ekipman sağlanmadan Covid 19 şüphesi bulunan hastalara müdahale halinde YOĞUN VİRÜS BULAŞI OLACAĞI kesin olduğundan; hastalanma ve hayati tehlike sabit niteliktedir.

Bu nedenlerle gerekli koruyucu ekipmanlar ve iş güvenliği sağlanana kadar ilgili birimde çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanmaktayız.

……./……../………. (Tarih)

DÜZENLEYEN                                                     ŞAHİT (1)

…..……..…………………….                        …………………………………….

ŞAHİT                                                           ŞAHİT

            …………………………………                       ………………………………………